Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje prowadzących zajęcia

 


 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fundusze Unii Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie - studia podyplomowe

Oferta w/w studiów skierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji możliwych źródeł finansowania, pozyskania środków unijnych oraz rozliczenia projektów europejskich. Tak skonstruowane studia odpowiadają bowiem na wyzwania, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy w Polsce. Szerokie możliwości finansowania przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej powodują, że umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania są szczególnie poszukiwane przez pracodawców. Projekty europejskie są bowiem realizowane obecnie niemal  w każdej dziedzinie przez bardzo wiele podmiotów (m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje oświaty  i kultury). Zmieniające się jednakże szczegółowe warunki pozyskiwania  i rozliczania projektów europejskich wymagają stałego uzupełniania wiedzy  w tym zakresie, także u tych osób, które już dysponują określonym doświadczeniem w dziedzinie funduszy europejskich.

Adresaci studiów:

Studia są adresowane do pracowników instytucji zajmujących się  wdrażaniem funduszy UE, pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych oraz przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich. Oferta ta skierowana jest także do  absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.

Organizacja zajęć:

Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych (2 semestry). Zajęcia prowadzone będą w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie) w centrum miasta (Rynek Główny 34, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ - II. piętro). Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu power point: przedstawione materiały dydaktyczne słuchacze otrzymują następnie drogą elektroniczną.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem prof. dra hab. Jana W. Tkaczyńskiego przez zespół praktyków w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy UE. Są nimi eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowania i rozliczania projektów i programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. Wykładowcy ci posiadają ponadto sprawdzony dorobek naukowy i dydaktyczny w dziedzinie projektów europejskich oraz są członkami komisji dokonujących selekcji projektów złożonych do instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy unijnych w Polsce.

Limit przyjęć: 35 osób

Opłata za studia: 3 900 zł + 30 zł za wydanie dyplomu ukończenia studiów (na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia nr 69 Rektora UJ w sprawie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim)

Płatności należy dokonać do ostatniego dnia prowadzonej rekrutacji, tj. do 30 października 2018 r. (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na semestralne raty). Dostarczenie potwierdzenia opłaty jest warunkiem wpisu na studia.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia - Podanie
 2. kwestionariusz na studia podyplomowe - Kwestionariusz
 3. życiorys
 4. kopia/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Więcej szczegółów - kliknij element z listy aby rozwinąć

Program studiów

 1. Budżet i polityka regionalna UE (15h)
 2. Fundusze unijne w Polsce na lata 2014-2020 (20h)
 3. Europejski Fundusz Społeczny (20h)
 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości (20h)
 5. Fundusze rolne i rozwój przedsiębiorczości na wsi (10h)
 6. Programy Ramowe oraz tzw. fundusze norweskie (5h)
 7. Myślenie projektowe - metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE (15h)
 8. Metodologia przygotowania wniosku aplikacyjnego – warsztaty (15h)
 9. Studium wykonalności projektu europejskiego (5h)
 10. Biznesplan w projektach unijnych (10h)
 11. Wdrażanie projektów społecznych (w tym rozliczenie finansowe) (10h)
 12. Wdrażanie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych (w tym rozliczenie finansowe) (10h)
 13. Zamówienia publiczne w projektach unijnych (10h)
 14. Pomoc publiczna (10h)
 15. Ewaluacja, audyt projektów unijnych (5h)
 16. Konsultacje społeczne w unijnych projektach infrastrukturalnych i środowiskowych (w tym ocena oddziaływania na środowisko) (15h)
 17. Seminarium dyplomowe: uczestnicy dzielą się według własnych preferencji na dwie grupy seminaryjne. W ramach pierwszej przygotowują jako pracę dyplomową projekt „miękki"; w drugiej natomiast projekt „twardy. Każde seminarium ma miejsce w wymiarze 10 godzin.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje dające podstawę do samodzielnego pozyskiwania i rozliczania projektów/programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. Absolwent w/w studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem funduszy unijnych,
 • przygotowania projektów (tzw. miękkich, jak również inwestycyjnych, infrastrukturalnych) zgodnie z wymogami UE,
 • wdrażania programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020,
 • wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich (w tym rozliczenia rzeczowego i finansowego),
 • kluczowych aspektów związanych z wdrażaniem projektów europejskich (w tym pomoc publiczna, zamówienia publiczne, ocena oddziaływania na środowisko, polityki horyzontalne),
 • ewaluacji interwencji funduszy UE oraz audytu projektów unijnych,
 • rozliczania projektów w aspekcie finansowym i prawnym.

Program studiów jest tak skonstruowany, iż zapewnia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, w których przy pomocy środków funduszowych można realizować projekty rozwojowe. Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach (w tym w firmach konsultingowych), organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Kontakt

Miejsce i sposoby składania dokumentów:

 1. osobiście: w sekretariacie Instytutu Europeistyki UJ,
  ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków,
  od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-14.00
  do pani Izabeli Fulanty.
 2. pocztą: przesyłając dokumenty na adres:
  Instytut Europeistyki UJ, ul. Romana Ingardena 3, 30-060 Kraków,
  z dopiskiem: studia podyplomowe fundusze UE.
 3. pocztą elektroniczą: na adres:
  izabela.kuprowska@uj.edu.pl
  - w tym przypadku prosimy o przesyłanie skanu dyplomu ukończenia studiów oraz skanu podpisanego kwestionariusza.

Kontakt w zakresie:

 1. obsługi administracyjnej studiów i rekrutacji:
  pani Izabela Fulanty, nr tel: 12 6632987,
  e-mail: izabela.kuprowska@uj.edu.pl
 2. programu studiów: kierownik studiów podyplomowych
  prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński,
  e-mail: funduszeunijnestudia@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki dostępne w bibliotece: