Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia - licencjat

UWAGA! Od roku akademickiego 2018/2019 - NOWE STUDIA - kliknij i dowiedz się więcej!

Wyższe studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium z zakresu prawa, ekonomii lub nauk politycznych i społecznych. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia zorganizowane są na zasadzie systemu punktowego, zgodnego z europejskim European Credit Transfer System. Zaliczenie każdego z trzech lat studiów wymagać będzie od studenta uzyskania 60 punktów kredytowych (obliczonych według zasady ECTS). Oznacza to w przybliżeniu zaliczenie 4-7 kursów w semestrze.

Celem takiej organizacji studiowania jest zapewnienie z jednej strony wspólnej podstawy interdyscyplinarnego wykształcenia europeistycznego wszystkim studentom, a z drugiej strony stworzenie możliwości kształtowania indywidualnego toku studiów, zgodnego z osobistymi zainteresowania. Oferowane studentom kursy podzielone są na trzy grupy:

 1. kursy kanoniczne, obowiązkowe dla wszystkich studentów,
 2. kursy propedeutyczne, mające charakter wstępu do określonego działu studiów europejskich,
 3. kursy fakultatywne.

Zasadą jest, że kursy są jednosemestralne. Każdemu kursowi przyporządkowana jest określona ilość punktów. Studenci dokonują wyboru spośród oferowanych kursów w taki sposób, aby w ciągu roku uzyskać wymaganą ilość punktów.

Wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie kanonu. Pozostałe kursy mają charakter oferty do wyboru przez studenta. Oczekuje się, że kursy kanoniczne zaliczone zostaną w ciągu pierwszych trzech semestrów trzyletniego toku studiów. Wszystkich natomiast obowiązuje zaliczenie na trzecim roku studiów seminarium dyplomowego i napisanie pracy dyplomowej, której przedstawienie i przyjęcie przez opiekuna oraz przez recenzenta (samodzielnych pracowników nauki) jest obok egzaminu i zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów warunkiem uzyskania tytułu licencjata.

Student ma prawo zaliczać jako kursy fakultatywne również zajęcia oferowane przez inne programy studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalizacje - kliknij aby rozwinąć treść

Dlaczego warto wybrać specjalizację?

Absolwent europeistyki o specjalności Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa, będzie się także dobrze poruszał w zagadnieniach związanych z ochroną, zarządzaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego.

Studia licencjackie na tym kierunku przegotowują do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających z zakresu europeistyki, a także szeregu dyscyplin związanych z dziedzictwem kulturowym.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE, a zwłaszcza w placówkach kulturalnych, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem tych miejsc, których misją jest propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Europy, a także w szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Niemcoznawstwo

Od października 2008 r. na studiach licencjackich na kierunku europeistyka uruchomiona została również specjalność niemcoznawstwo. Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę dotyczącą europeistyki rozbudowaną o wiedzę niemcoznawczą. Ukończenie studiów daje mu umiejętność zrozumienia i analizowania procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych, które dokonują się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Specjalność niemcoznawstwo daje absolwentowi umiejętność dogłębnej analizy jednego z państw Europy i Unii Europejskiej – Republiki Federalnej Niemiec. Zna historię Niemiec, funkcjonowanie tego państwa na przestrzeni dziejów w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie instytucji narodowych. Ponadto na wiedzę niemcoznawcy składa się znajomość procesów społecznych, ekonomicznych, które są istotnym elementem historii i teraźniejszości Niemiec. Niemcoznawstwo usytuowane w ramach europeistyki daje absolwentowi studiów odniesienie do miejsca i roli Niemiec na kontynencie europejskim i w strukturach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia ze szczególnym zaleceniem ich kontynuacji na kierunku europeistyka, specjalność niemcoznawstwo.

Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona

Studia I stopnia kierunku europeistyka, specjalizacja „Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona" mają charakter interdyscyplinarny. Przedmiotem studiów jest Europa rozumiana jako przestrzeń społeczno – kulturowa. Studenci zdobywają wiedzę propedeutyczną z humanistyki, nauk społecznych, ekonomii i prawa. Absolwent ma wiedzę w zakresie procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych zachodzących w integrującej się Europie, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kultury europejskiej i jej ochrony. Przedmiotem szczegółowych kursów programu europeistycznych studiów licencjackich jest historia idei Europy, prawne, filozoficzne i ekonomiczne podstawy nowożytnej cywilizacji europejskiej, kształtowanie się idei demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Europie oraz prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty procesu integracji europejskiej.Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE, a zwłaszcza w placówkach kulturalnych, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem tych miejsc, których misją jest propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Europy, a także w szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona

Nowa specjalizacja w Instytucie Europeistyki UJ już od pierwszego roku studiów licencjackich daje unikalną możliwość ukierunkowania studiów europejskich na kulturę i dziedzictwo kulturowe.

Przedmiotem studiów jest Europa rozumiana jako przestrzeń społeczno-kulturowa. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa. Wśród kursów europeistycznych znajdują się historia idei Europy, prawne, filozoficzne i ekonomiczne podstawy nowożytnej cywilizacji europejskiej, kształtowanie się idei demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego w Europie oraz prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty procesu integracji europejskiej, przy czym w ramach specjalizacji nacisk położony jest na dorobek kultury europejskiej.

 • W jaki sposób chroni się zabytki?
 • Jak zmieniają się muzea?
 • Co to jest dziedzictwo kłopotliwe i dziedzictwo nienawiści?
 • Czy dziedzictwo kulturowe wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy?
 • Co to jest polityka kulturalna?
 • Jak powstają mity i mitologie polityczne?
 • Jak się tworzy strategię public relations w instytucji kultury?

- to tylko kilka pytań, jakie padną podczas zajęć w ramach specjalizacji Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona

W programie specjalizacji znajduje się siedem kursów dotyczących różnych aspektów dziedzictwa kulturowego. Mają one charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

 • Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona
 • Polityka kulturalna w krajach UE
 • Pamięć, historia, dziedzictwo
 • Symbole i mity instytucji politycznych
 • Muzea w Europie – historia muzeów i współczesne wyzwania
 • Public relations kultury i dziedzictwa
 • Ochrona prawna dziedzictwa kulturowego

W ramach zajęć terenowych studenci poznają miejsca i instytucje zajmujące się dziedzictwem kulturowym oraz zapoznają z charakterem pracy osób zajmujących się opieką nad dziedzictwem, zarządzaniem i upowszechnianiem dziedzictwa. Będą także pracować nad realizacją projektów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron