Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia - uzupełniające magisterskie - kliknij aby rozwinąć treść

Jeden kierunek, dwie specjalności, 5 specjalizacji do wyboru!

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się egzaminem magisterskim. Studia zorganizowane są na zasadzie systemu punktowego, zgodnego z europejskim European Credit Transfer System.

Zaliczenie każdego z dwóch lat studiów wymagać będzie od studenta uzyskania 60 punktów kredytowych (obliczonych według zasady ECTS). Oznacza to w przybliżeniu zaliczenie 4-7 kursów w semestrze. Ukończenie studiów wymaga uzyskania 134 punktów.

Celem takiej organizacji studiowania jest zapewnienie z jednej strony wspólnej podstawy interdyscyplinarnego wykształcenia europeistycznego wszystkim studentom, a z drugiej strony stworzenie możliwości kształtowania indywidualnego toku studiów, zgodnego z osobistymi zainteresowaniami.

Zasadą jest, że kursy są jednosemestralne. Każdemu kursowi przyporządkowana jest określona ilość punktów. Studenci dokonują wyboru spośród oferowanych kursów w taki sposób, aby w ciągu roku uzyskać wymaganą ilość punktów. Aby kurs fakultatywny mógł zostać uruchomiony w danym semestrze niezbędne jest, aby został wybrany przez co najmniej 10 studentów.

Wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie kanonu. Pozostałe kursy mają charakter oferty do wyboru przez studenta. Oczekuje się, że kursy kanoniczne zaliczone zostaną w ciągu pierwszych trzech semestrów dwuletniego toku studiów. Wszystkich natomiast obowiązuje zaliczenie na drugim roku studiów seminarium magisterskiego (6 punktów) i napisanie pracy magisterskiej, której przedstawienie i przyjęcie przez opiekuna oraz przez recenzenta (samodzielnych pracowników nauki) jest obok egzaminu magisterskiego i zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów warunkiem uzyskania tytułu magistra.

Student ma prawo, za zgodą tutora, zaliczać jako kursy fakultatywne również zajęcia oferowane przez inne programy studiów.

Niemcoznawstwo

Od października 2008 r. na kierunku europeistyka uruchomiona zostaje specjalność niemcoznawstwo. W ramach specjalności możliwe będzie podjęcie studiów pierwszego i drugiego stopnia (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym).

Studia prowadzone są w oparciu o system punktowy ECTS (European Credit Transfer System). Do zaliczenia poszczególnych lat wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS (ilość punktów za dany przedmiot zależy w zasadzie od liczby godzin: 30h – 3 ECTS, 60h – 6 ECTS).

Przedmioty podzielone są na trzy grupy:

  1. przedmioty podstawowe, których zaliczenie jest obowiązkowe (obszar kultury niemieckojęzycznej),
  2. przedmioty kierunkowe, również obowiązkowe (m.in. fundusze europejskie; rola Niemiec w kształtowaniu idei zjednoczonej i demokratycznej Europy; wkład Niemiec w bezpieczeństwo europejskie; niemiecka tożsamość narodowo-kulturowa),
  3. przedmioty specjalnościowe (m.in. niemiecki wkład w teorię i historię integracji europejskiej; Niemcy i Polacy: wzajemne doświadczenia historyczne, postrzeganie i stereotypy; Niemcy powojenne: polityka, społeczeństwo, gospodarka; najnowsza kultura i literatura niemiecka). 

Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę dotyczącą europeistyki rozbudowaną o specjalność niemcoznawstwo. Ukończenie studiów daje mu umiejętność zrozumienia i analizowania procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych, które dokonują się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Specjalność niemcoznawstwo daje absolwentowi umiejętność dogłębnej analizy jednego z państw Europy i Unii Europejskiej – Republiki Federalnej Niemiec. Zna historię Niemiec, funkcjonowanie tego państwa na przestrzeni dziejów w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie instytucji narodowych. Ponadto na wiedzę niemcoznawcy składa się znajomość procesów społecznych, ekonomicznych, które są istotnym elementem historii i teraźniejszości Niemiec. Niemcoznawstwo usytuowane w ramach europeistyki daje absolwentowi studiów odniesienie do miejsca i roli Niemiec na kontynencie europejskim i w strukturach Unii Europejskiej.

Wiedza o Holokauście i ludobójstwach

Od października 2011 r. w ramach kierunku europeistyka istnieje również nowa specjalność - Wiedza o Holokauście i ludobójstwach.

Studia są ofertą skierowaną do absolwentów studiów licencjackich (I stopnia), którzy pragną kontynuować naukę w ramach studiów magisterskich (II stopnia), zainteresowanych: tematyką Holokaustu, funkcjonowaniem państw o totalitarnych reżimach (zwłaszcza III Rzeszy i faszystowskich Włoch), konsekwencjami uprzedzeń na tle wyznaniowym i etnicznym, analizą konfliktów etnicznych, politycznych, społecznych (w tym współczesnymi konfliktami międzynarodowymi), analizą ksenofobii, rasizmu i antysemityzmu w szerokiej perspektywie historycznej i porównawczej. Wszystko w bardzo atrakcyjnej oprawie zakładającej wykorzystanie środków audiowizualnych i multimedialnych. Oprócz przedmiotów kształcenia specjalnościowego w programie studiów znajdują się treści objęte kanonem studiów europeistycznych II stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra europeistyki.

Programy Double Degree

W ramach studiów uzupełniających magisterskich istnieje możliwość ubiegania się o stypendia na programy kończące się uzyskaniem podwójnego dyplomu - Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczelni partnerskiej.

W chwili obecnej Instytut Europeistyki umożliwia studiowanie na dwóch takich programach - poprzez współpracę z Uniwersytetem w Padwie oraz Uniwersytetem w Strasbourgu. Szczegółowe informacje dotyczące tych programów oraz zasad aplikowania na nie znajdują się poniżej w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron