Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne aktualne - kliknij element z listy aby rozwinąć

Europejskie miasta w procesie kształtowania i przekazywania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Międzynarodowy program kształcenia dla studentów I i II stopnia.

Koordynator projektu: Elżbieta Mach

Instytucje partnerskie:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Instytut Europeistyki, Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich (koordyntor)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO ENTIDAD RELIGIOSA

Czas trwania: 36 miesięcy

01-09-2018 / 31-08-2021

Numer projektu: 2018-1-PL01-KA203-050963

EU Grant: 218 879 EUR

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Typ akcji: Strategic Partnerships for higher education

Temat: Dziedzictwo kulturowe / Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, Obywatelstwo UE, świadomość i demokracja w UE, Nowe innowacyjne programy / metody edukacyjne / rozwój kursów szkoleniowych

 

Streszczenie:

Kontekst: Projekt skierowany jest do studentów poziomu licencjackiego i magisterskiego oraz wykładowców akademickich. Dotyczy kształtowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego Europy, jej wielokulturowego wizerunku i międzynarodowego charakteru, które są podstawą kształtowania poczucia jedności społecznej i kulturowej Europejczyków, jak również wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywnego obywatelstwa; oraz (na przykładzie miast konsorcjum) analizy europejskiego dziedzictwa kulturowego w wybranych miastach partnerskich. Miasto jest rozumiane jako narzędzie budowania i odkrywania wspólnych elementów kulturowego dziedzictwa krajów europejskich oraz kształtowania wielowymiarowych tożsamości Europejczyków. Jest to szczególnie ważne w okresie wzmożonej migracji i mobilności oraz zjawiska dyfuzji i transformacji kulturowej.

Takie podejście do dziedzictwa kulturowego wyposaży studentów w nowe kompetencje obywatelskie, także te, oczekiwane na rynku pracy w społeczeństwie wielokulturowym. Projekt wzmacnia internacjonalizację uczelni partnerskich, wspiera rozwój zawodowy wykładowców, wdraża zasady systemu bolońskiego i program modernizacji szkolnictwa wyższego. Wprowadza nowoczesne metody nauczania oparte o modułowy program nauczania zbudowany według metody „blended learning”, oparty na zajęciach stacjonarnych oraz zajęciach on-line (e-wykłady oraz e-tutoriale).

Analiza potrzeb: Analizę potrzeb przeprowadzono w oparciu o: analizę literatury, dane statystyczne, ankiety i wywiady ze studentami i pracownikami akademickimi instytucji partnerskich.

Cele projektu: 1) Wzmocnienie i rozszerzenie międzynarodowej współpracy uczelni partnerskich, w tym nowo utworzonego Zakładu Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich ; 2) Poprawa jakości nauczania poprzez wykorzystanie i wdrożenie w instytucjach partnerskich, technologii cyfrowych i nauczania online 3) Dostosowanie oferty programu do potrzeb studentów i wymagań rynku pracy, w tym pracy w środowisku międzykulturowym; 4) Budowanie świadomości jedności kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym Europy (na przykładzie wybranych miast) 5) Wzmocnienie pozycji naukowej uczestników projektu; 6) Ułatwienie dostępu do opracowanych wyników projektów ramach otwartych zasobów edukacyjnych, w formule open access.

Grupy docelowe: studenci studiów licencjackich i magisterskich w instytucjach partnerskich, wykładowcy uczestniczący w projekcie; studenci i wykładowcy spoza partnerstwa; władze lokalne, decydenci polityczni, przedstawiciele nauki i edukacji.

Rezultaty projektu:

a) międzynarodowy program nauczania kursu modułowego (curriculum)
b) e-wykłady jako komponent kursu stacjonarnego (w każdej instytucji partnerskiej po 20 jednostek e-wykładu),
c) wspólna rama programowa dla spersonalizowanych e-tutoriali
d) program szkoły letniej
d) międzynarodowy podręcznik dla studentów, w języku angielskim(wydany drukiem 600 szt. w celu rozpowszechnienia w bibliotekach, konferencjach, spotkaniach z decydentami itp.) oraz w tłumaczeniach na języki partnerskie (wydane w wersji elektronicznej lub dostępne on-line)
e) międzynarodowy bibliograficzny wykaz literatury dotyczący realizacji modułu
f) wspólnie opracowane narzędzie oceny studentów
g) 3 konferencje kończące projekt i promujące jego wyniki (1 w każdej instytucji partnerskiej)

Upowszechnianie: Rezultaty projektu nie są jeszcze dostępne. Wersje finalne zostaną udostępnione po zakończeniu projektu. Rezultaty projektu będą dostępne na platformach uniwersyteckich / stronach internetowych lub na kanale You Tube/portalach społecznościowych. Rezultaty będą także upowszechniane w ramach konferencji kończących projekt oraz w ramach działań własnych instytucji partnerskich (konferencje, publikacje, wykłady etc)

Wartość dodana: - synergia między szkolnictwem wyższym a edukacją szkolną. W oparciu o wyniki osiągnięte w projekcie, po zakończeniu projektu zostanie opracowany kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w UE. Ogłoszenie kursu oraz rekrutacja nauczycieli zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy EPALE i European School Gateway.

Trwałość: Rezultaty projektu zostaną wdrożone do programów nauczania uczelni partnerskich. Otwarty dostęp do wyników projektu zostanie zapewniony na platformach internetowych / stronach internetowych uczelni partnerskich.

Reference number: 2018-1-PL01-KA203-050963

Central and East European, Russian and Eurasian Studies (CEERES)

A diverse consortium of 8 European and Eurasian universities that tackles regional European issues from a CEE and Eurasian perspective.

See for more details: 

więcej o

Euroculture: Politics, Society and Culture in a Global Context

A flagship EMJMD programme that brings 8 European universities and 4 non-EU partners into a dynamic consortium that tackles contemporary European issues in an innovative and interdisciplinary way.

See for more details: 

więcej o

European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme (EPS)

A consortium forged through long-term cooperation in the Europeaum network with the participation of 4 top European universities, this European Studies Master prepares students for work in European institutions and international relations.

See for more details:

więcej o

Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: PLATO - The Post-crisis Legitimacy of the European Union - European Training Network - Studia doktoranckie w korporacji z uniwersytetami w: Antwerpii, Berlinie, Cambridge, Oslo, Paryżu, Pradze, Twente i Wiedniu

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 2016 –  2020

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Celem projektu jest zbadanie kryzysu legitymizacji jaki widoczny jest w Unii Europejskiej. Zespół zbudowany z 15 młodych badaczy przy wsparciu doświadczonych naukowców oraz ekspertów będzie badać jak demokracja, władza, prawo, ekonomia oraz świadomość społeczna wpływają na siebie oraz determinują sposób w jaki legitymizowany jest obecnie porządek politycznych w Europie. Interdyscyplinarne badania prowadzone będą w dziewięciu ośrodkach akademickich, a zatrudnieni w projekcie doktoranci odbędą staże w organizacjach pozarządowych, mediach i firmach specjalizujących się w kwestiach europejskich. Projekt potrwa 4 lata, a jego koordynatorem jest Centrum Studiów Europejskich przy Uniwersytecie w Oslo.

Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: project “FATIGUE” - Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism.

Kierownik UJ: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE - Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism - European Training Network - Konsorcyjne studia doktoranckie z partnerami z Wielkiej Brytanii (University College London - koordynator projektu), Czech (Uniwersytet Karola w Pradze), Estonii (Uniwersytet w Tartu), Serbii (Uniwersytet w Belgradzie) oraz Węgier (Uniwersytet Corvinus w Budapeszcie)

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Horizon2020 (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks)

Projekt zakłada badanie aktualnego zjawiska jakim są wzrastające w siłę ruchy populistyczne i nieliberalne w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy projektu tłumaczą to zjawisko pojęciem "delayed transformational fatigue", czyli wzrastającym obecnie rozczarowaniem społeczeństw regionu efektami reform wczesnego okresu transformacji. Za błędy te obwiniane są elity, przeciw którym buntują się te części społeczeństwa, które doświadczają wykluczenia społecznego i kulturowego, braku poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy, a także są ofiarami nierówności ekonomicznych. Projekt zakłada prowadzenie interdyscyplinarnych badań i podjęcie studiów doktoranckich przez 15 młodych naukowców. Będą oni prowadzić badania w dwóch wybranych uczelniach zaangażowanych w projekt oraz podejmą staż w organizacji partnerskiej. Dzięki temu doktoranci pogłębią swą wiedzę teoretyczną i empiryczną, zdobędą kompetencje międzykulturowe, oraz będą mieli możliwość poszerzenia swojej sieci kontaktów zawodowych. 

Internal and external challenges to the European Union

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Zdzisław Mach

(Numer grantu: 587492-EPP-1-2017-1-PL-EPPJMO-MODULE) realizowany ze środków Jean Monet Module (ERASMUS + Programme)

Koordynator Modułu: dr Natasza Styczyńska

Czas trwania projektu: 2017-2020

W ramach Modułu Jean Monnet przeprowadzone będą dwa kursy w języku angielskim, otwarte dla wszystkich studentów UJ:

“Challenges to the European identity. The rebirth of nationalisms in Europe” (prof. Zdzisław Mach i dr Joanna Orzechowska-Wacławska)

“Political challenges to the European Integration” (dr Natasza Styczyńska) I symulacje oraz warsztaty prowadzone w ramach przedmiotu przez mgr Marcina Zubka i mgr Macieja Stępkę.

Projekt zakłada też publikację working papers oraz organizację międzynarodowych warsztatów.

Reference number: 587492-EPP-1-2017-1-PL-EPPJMO-MODULE