Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze zakończone - kliknij element z listy aby rozwinąć

Sekurytyzacja kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej. Krytyczna analiza interakcji dyskursywnych i narracji bezpieczeństwa (projekt PRELUDIUM 10)

Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Czas trwania: wrzesień 2016 - 2019

Źródło finansowania: Narodowe Centrum NaukiProjekt bada związek migracji i bezpieczeństwa (ang. migration-security nexus) na poziomie Unii Europejskiej. W tym celu analizuje tzw. interakcje dyskursywne pomiędzy środowiskiem politycznym (np. Parlamentem Europejskim) i praktycznym (np. Fronteksem) UE, zaangażowanym w zarządzanie kryzysem imigracyjnym. Taka analiza pozwala na sprawdzenie w jaki sposób praktycy i politycy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa w odniesieniu do kryzysu imigracyjnego, oraz jakie logiki bezpieczeństwa (np. ryzyko, bezpieczeństwo, czy humanitaryzm) są tworzone w konsekwencji ich interakcji dyskursywnych.

Migracja i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej (projekt ETIUDA 4)

Kierownik projektu: Dr Maciej Stępka

Czas trwania: wrzesień 2016 - 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Stypendium doktorskie w ramach grantu Eiuda skupiało się na analizie ramowania politycznego (policy framing) tzw. „kryzysu migracyjnego na poziomie instytucjonalnym UE.  W tym celu projekt skupił się na przebadaniu tzw. kontinuum bezpieczeństwa w dyskursie UE na temat migracji i bezpieczeństwa, eksplorując nowe wątki sekyrytyzacyjne produkowane podczas kontestacji kryzysu na poziomie instytucjonalnym UE.

Jednym z efektów projektu była obrona pracy doktorskiej zatytułowanej „Migration and security in the European Union. Critical analysis of security discourses and narratives” na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt uwzględniał również realizację 5-miesiecznego stażu zagranicznego na Uniwersytecie Amsterdamskim (opiekun stażu – prof. Marieke de Goede).

Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego (Projekt HARMONIA 4)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

koordynator: dr Krzysztof Kowalski

Czas trwania: wrzesień 2013 - 2018 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu jest opisanie i zrozumienie europeizacji pamięci i konstruowania dziedzictwa europejskiego, które przebiegają w szwedzkim i polskim kontekście na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym. Przedmiotem refleksji będą procesy dokonujące się odgórnie (top-down) i oddolnie (bottom-up). Pomysł badań nad europeizacją pamięci i konstruowaniem dziedzictwa narodowego w Polsce i Szwecji powstał w związku z uczestnictwem prof. Macha oraz jego współpracowników w sieci COST (Akcja IS 1203, tytuł "In search of transcultural memory in Europe"), której koordynatorem jest prof. Barbara Tornquist-Plewa (Lund University) pełniąca w niniejszym projekcie funkcję wiodącego partnera zagranicznego.

Europeizacja miejsc pamięci i konstruowanie wspólnego dziedzictwa europejskiego

Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (Program SONATA)

Kierownik projektu: dr Magdalena Góra

Czas trwania projektu: 2013 - 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Grant badawczy, którego celem jest analiza roli wybranych aktorów w procesie legitymizacji i zatem kontroli demokratycznej Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedzkiej. Projekt zakłada badania porównawcze na poziomie wybranych krajów UE oraz na poziomie ponadnarodowym.

Zdatność arbitrażowa sporów prywatnoprawnych - studium prawnoporównawcze (Etiuda 2015/16/T/HS5/00210)

Kierownik projektu: mgr Lidia Sokołowska

Czas trwania projektu: 2015-10-01 - 2016-09-30

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Stypendium  doktorskie w ramach projektu Eiuda miało na celu analizę regulacji zdatności arbitrażowej w perspektywie prawnoporównawczej, odchodząc od typowego w doktrynie polskiej porównania rodzimych instytucji prawa arbitrażowego z prawem niemieckim. Włączenie w zakres badań prawa szwajcarskiego, stanowiąc oryginalne podjęcie tematu z perspektywy badacza polskiego, poszerza rozważania o elementy praw romańskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu pierwotnej natury polskiego prawa prywatnego.

Jednym z efektów projektu jest obrona pracy doktorskiej „L’arbitrabilité des litiges de droit privé – perspective comparatiste” w systemie cotutelle. Projekt objął również realizację 3-miesiecznego stażu zagranicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lucernie (opiekun stażu – prof. Daniel Girsberger).

Ocena regulacji zdatności arbitrażowej w prawie polskim - analiza prawnoporównawcza (Preludium 2014/13/N/HS5/01095)

Kierownik projektu: mgr Lidia Sokołowska

​Czas trwania projektu: 30.03.2015 - listopad 2018

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Projekt ma na celu opracowanie modeli regulacji zdatności arbitrażowej w kontynentalnych i anglosaskich tradycjach prawnych oraz opis i uzasadnienie obecnego w doktrynie polskiego prawa postulatu rewizji rodzimych unormowań sądownictwa prywatnego w zakresie zdatności arbitrażowej sporów oraz próbę przedstawienia postulatów legislacyjnych polskiemu ustawodawcy.

Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator projektu: dr Natasza Styczyńska

Czas trwania: wrzesień 2014 – grudzień 2017

Źródło finansowania: Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Jean Monnet Erasmus+

Celem projektu jest rozwinięcie sieci współpracy instytucji akademickich w zakresie badań nad tożsamością europejską, kulturą, kwestią europejskiego obywatelstwa, wymiany międzynarodowej i wielojęzyczności. W ramach sieci współpracuje ze sobą 8 instytucji: Sofia University, Sofia, Bułgaria (Koordynator); Matej Bel University, Banska Bystrica, Słowacja; Trinity College, Dublin, Irlandia; Institute of European Studies of the Jagiellonian University, Krakow, Polska; University of Luxembourg, Luxembourg; Durham University, Wielka Brytania; University of Leuven, Belgia; Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS), Chiny.

Więcej na stronie projektu: www.euromec.eu

+100 Calendar

Kierownik projektu w UJ: dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas

Grant europejski realizowany przez Instytut Europeistyki UJ, we współpracy z Uniwersytetem w Trydencie (uczelnia wiodąca), WW1-dentro la Grande Guerra, Universität Innsbruck, Université Montpellier III Paul Valery, finansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu European for Citizens (European Remembrance).

Strona internetowa projektu: www.lagrandeguerrapiu100.it.

Numer umowy w UJ: 214-1367/001-001

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Czas realizacji: 2014 - 2016

Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: maj 2015 - grudzień 2017

Źródło finansowania: projekt realizowany w ramach programu Obserwatorium kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (UMOWA Nr 05777/15/FPK/DMP z dnia 02.06.2015 r.).

Celem projektu jest ukazanie, w jaki sposób zmienia się kultura edukacji poprzez włączanie do edukacji formalnej elementów edukacji nieformalnej korzystającej z kultury wizualizacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Zostanie zbadane, jak zmienia się w szkolnictwie podejście do kultury wizualnej oraz jaki wachlarz edukacyjny oferują instytucje szkołom. W ramach projektu zostanie przygotowany raport ukazujący relacje między muzeami jako instytucjami kultury a szkołami na wszystkich trzech poziomach edukacji na terenie województwa małopolskiego i śląskiego oraz rekomendacje dla marszałków Makroregionu Polska Południowa na temat współpracy międzywojewódzkiej, jak i strona poświęcona obserwatorium kultury w edukacji. Badania będą uzupełniane o nowe elementy kultury wizualnej i województwa.

Realizowany grant zlecony przez Biuro Festiwalowe IMPART 2016 (operator wrocławskiej Europejskiej Stolicy Kultury 2016)

Kierownik projektu: dr Paweł Kubicki

Tytuł: Efekt ESK. W poszukiwaniu nowych miejskich narracji.

Nr umowy zarejestrowanej na UJ: nr PSP: K/KDU/000332)

Zespół: dr Paweł Kubicki (kierownik), wykonawcy: dr Bożena Gierat-Bieroń, dr Joanna Orzechowska-Wacławska 

Czas realizacji: cały 2016

Miejsce realizacji: Gdańsk, Lublin, Łódź, Katowice, Poznań, Szczecin, Wrocław.

Migracja i europeizacja. Budowanie tożsamości europejskiej w perspektywie instytucjonalnej i interakcyjnej (Program OPUS 2012/05/B/HS6/03874)

Kierownik projektu: dr Marcin Galent

Czas trwania projektu: 01.02.2013 - 30.06.2015

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Celem badań jest analiza procesu europeizacji rozumianego w kategoriach kulturowych jako dążenia mieszkańców Europy do wspólnotowości w wymiarze wartości, norm i zasad ładu społeczenego oraz funkcjonujących w nim instytucji.

Polska lokalna wobec integracji europejskiej - dekada doświadczeń (Program OPUS 2011/03/B/HS6/01163)

Kierownik projektu - prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 23.08.2012 - 22.08.2014

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Badania stanowią drugi etap studium gotowości mieszkańców "Polski lokalnej" do uczestnictwa w procesie integracj europejskiej. Pierwszy zespół prowadził badania w latach 1999-2001. Obecnie zamiarem autorów jest przeprowadzenie badań porównawczych w tych samych społecznościach lokalnych. Poprzednio chodziło o zbadanie gotowości mieszkańców "Polski lokalnej" do przystąpienia do Unii, stanu wiedzy o Unii, postaw wobec niej i wobec polskiej akcesji, wreszcie o wskazanie czynników, które mają wpływ na gotowośćdo uczestnictwa w europejskim procesie integracyjnym i na perpsektywy odniesienia sukcesu w tym procesie. Obecny etap ma przynieść informacje w zakresie postaw i zachowań mieszkańców "Polski lokalnej" wobec procesu integracji po latach doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Polski w UE.

Koncepcja urban governance a polityka zrównoważonego rozwoju miasta - przypadek Brukseli (UMO-2011/03/N/HS5/01140)

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Romańczyk

Czas trwania projektu: wrzesień 2012 - marzec 2014

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Grant badawczy poświęcony szczegółowej analizie wdrażania koncepcji urban governance w warunkach metropollitalnych Brukseli, a także określaniu jej wpływu na kształtowanie polityki zrównoważonego rozwoju miasta.

Nacjonalizm włoski- geneza i ewolucja ideologii (1896-1923) (38. Konkurs projektów badawczych)

Kierownik projektu: dr Joanna Sondel-Cedarmas

Czas trwania: 2010 - 2012

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grant badawczy mający na celu zbadanie ewolucji ideologii nacjonalistycznej we Włoszech w latach 1896 - 1923.

RECON – Reconstructing Democracy In Europe – project w ramach 6. Programu Ramowego (Contract number 028698)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Magdalena Góra

Czas trwania projektu: 2007 - 2011

Źródło finansowania: Komisja Europejska Grant badawczy poświecony analizie uwarunkowań procesów rekonstrukcji form ładu demokratycznego i tożsamości zbiorowych w warunkach poszerzenia Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.reconproject.eu

The transnationalization of Struggles for Recognition – Women and Jews in France, Germany and Poland in the 20th Century (Volkswagenschtiftung)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania projektu: 2007 - 2011

Źródło finansowania: Volkswagenschtiftung

Grant badawczy poświęcony tematyce europeizacji mniejszości w społeczeństwach europejskich.

Unia Europejska po rozszerzeniu wschodnim. Nowe państwa członkowskie a zmieniająca się Unia (FSS/2010/II/D3/W/0090)

Kierownik projektu: dr Magdalena Góra

Czas trwania: 2010 - 2011

Źródło finansowania: EEA and Norway Grants (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy).

Socjoekonomiczne podstawy konstruowania tożsamości narodowej. Przypadek Kraju Basków (23335/B/H03/2009/36)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca projektu: mgr Joanna Orzechowska-Wacławska

Czas trwania: 2009 - 2011

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy, promotorski.

Grant poświęcony jest analizie rozwoju baskijskiej tożsamości narodowej w następstwie istotnych przemian gospodarczych. W szczególności projekt ma na celu zbadanie zależności pomiędzy czynnikami natury socjoekonomicznej, to jest industrializacją (z końca XIX wieku) jak i globalizacją (współcześnie) a kształtowaniem się baskijskiej idei narodowej i koncepcji baskijskiego narodu, jako podmiotu procesów tożsamościowych.

Grant na Grant przygotowanie wniosku projektowego (7PR)

Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: 2012 - 2013

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Grant badawczy stanowiący dofinansowanie praz zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego

Grant na Grant na przygotowanie wniosku projektowego (7PR)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Kinga Anna Gajda

Czas trwania: 2011 - 2012

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy stanowiący dofinansowanie prac zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego.

Grant na Grant na przygotowanie wniosku projektowego (7PR) – Od społeczeństwa do społeczeństwa: transformacje europejskiego stylu życia (Umowa nr 1598-1/GG7.PRUE/2011/7)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wykonawca projektu: mgr Olga Brzezińska

Czas trwania: 2010 - 2011

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grant badawczy stanowiący dofinansowanie prac zmierzających do złożenia aplikacji do 7 Programu Ramowego.

Researching Antisemitism and Attitudes toward the Holocaust among Polish Youth (Grant Programme To Study And Prevent Antisemitism, Racism And Xenophobia In Europe 217/08, Task Force Project 2008 - 37)

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2008 - 2010

Źródło finansowania: The Rothschild Foundation Europe; Task Force for International Cooperation for Holocaust Education, Rememberance and Research; Foundation pour la Memoire de la Shoah

Grant badawczy mający na celu badania jakościowe programów edukacyjnych skierowanych przeciwko antysemityzmowi i skierowanych na upamiętnianie Holokaustu w Polsce.

Education at memorial sites and human rights education

Kierownik projektu: dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs

Czas trwania: 2009

Źródło finansowania: Agencja Praw Podstawowcych Unii Europejskiej (Fundamental Rights Agency)

Badania ilościowe i jakościowe dot. edukacji w miejscach pamięci w 27 krajach UE.

Liechtenstein w XX wieku. Państwo – polityka – społeczeństwo (FSS/2008/V/D3/W/0005)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Witold Stankowski

Wykonawca: dr Krzysztof Koźbiał

Czas realizacji: maj - wrzesień 2009

Źródło finansowania: Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt badawczy, którego celem była analiza treści historycznych i politologicznych dotyczących Liechtensteinu w XX stuleciu. Skupiono się na aspektach historii tego państwa, szczególnie po 1945 r., na jego systemie politycznym, partyjnym oraz na stosunku Vaduz do procesów integracyjnych na Starym Kontynencie.

Implementacja prawa wspólnotowego do krajowego porządku prawnego na przykładzie polskiego I niemieckiego procesu decyzyjnego w prawie ochrony środowiska naturalnego

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan W. Tkaczyński

Czas trwania: 2008 - 2009

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (33. konkurs projektów badawczych).

Migracja wahadłowa a procesy europeizacji i konstruowania tożsamości europejskiej: Przypadek polskich migrantów w Belgii

Kierownik projektu: dr Dariusz Niedźwiedzki

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykonawcy: dr Marcin Galent, dr Idesbald Goddeeris (Katholieke Universiteit Leuven)

La Place: un patrimoine europeen/Place: a European heritage (Program Kultura 2000)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Koordynator: dr Krzysztof Kowalski

Czas trwania: 2004 - 2007

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy «Squares of Europe, Squares for Europe / Places d'Europe, Places pour l'Europe» dotyczył urbanistycznego dziedzictwa Europy ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tkance miasta pełni jego część centralna – plac. Jednym z celów projektu było sformułowanie zaleceń kierowanych do administracji publicznej (m. in przygotowano Kartę Placów Europy), a dotyczących dobrego zarządzania miastem.

Comparative analysis of transborder cooperation between system transformation country and European Union Region in the eve of its enlargement

Kierownik projektu: mgr Mirosław Natanek

Czas trwania: 2002 - 2004

Wspólny projekt współpracy naukowej i naukowo-technicznej w ramach programu do umowy międzyrządowej, współfinansowany przez Region Walonii, KBN i Katedrę Europeistyki UJ.

Mniejszość czeska i niemiecka na Ziemi Kłodzkiej w latach 1945 – 1960 (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant)

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Koźbiał

Czas trwania: 2002 - 2003

Źródło finansowania: The Tokyo Foundation

Stała konferencja gmin i regionów Rady Europy w latach 1957-1992 (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Grant)

Kierownik projektu: mgr Mirosław Natanek

Czas trwania: 2002 - 2003

Źródło finansowania: The Tokyo Foundation

Postawy społeczeństwa polskiego wobec integracji europejskiej (KBN - 1H02E 006 16)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach, dr Dariusz Niedźwiedzki

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych

Grant badawczy, którego celem było zidentyfikowanie, wyjaśnienie i zrozumienie uwarunkowań procesu kształtowania opinii i postaw Polaków wobec integracji europejskiej i akcesji Polski do UE.

Church-State Relations in Contemporary Europe (Tempus-Phare JEP 09319 - 95)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy poświęcony analizie kulturowych, prawnych i politycznych aspektów relacji państwo-kościół we współczesnej Europie.

European Studies. Curricula Development (Tempus-Phare JEP 09169 – 95)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1995 - 1998

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczo-szkoleniowy poświęcony analizie porównawczej programów studiów europejskich w uczelniach wyższych badanych krajów.

European Culture and Society (Tempus-Phare JEP 08215 – 94)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Zdzisław Mach

Czas trwania: 1994 - 1997

Źródło finansowania: Komisja Europejska

Grant badawczy poświęcony analizie procesów rekonstrukcji tożsamości zbiorowych w Europie w warunkach integracji europejskiej.