Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt - Zakład filozofii europejskiej

Dr Wojciech Burek

Dr Wojciech Burek

Kontakt:

Mail: w.burek@uj.edu.pl

Dyżur: środa, 11:30-13:00, pokój prawników - wejście od tarasu

Doktor nauk prawnych (2008), adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ (od 2012 r.), wcześniej asystent w Instytucie Europeistyki UJ (2008-2012). W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się szeroko pojętym prawem międzynarodowym (w tym w szczególności prawem traktatów, prawami człowieka, prawem dyplomatycznym i konsularnym),  prawem UE (w szczególności prawem antydyskryminacyjnym UE), a także prawem porównawczym oraz wybranymi zagadnieniami prawa krajowego. 

Wykształcenie:

 • 2004-2008 - studia doktoranckie - doktor nauk prawnych (2008), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 1998-2004 - studia magisterskie na kierunku prawo – magister prawa (2004). Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2003-2004 - studia podyplomowe z zakresu praw człowieka – dyplom kursu „Prawa i wolności Człowieka” – edycja XXIII. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 • 2003-2004 - kurs prawa amerykańskiego – dyplom „American Law Program”. Catholic University of America – Columbus School of Law, Wydział Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2000-2005 - studia magisterskie na kierunku socjologia. Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrody i stypendia:

 • 2014 – udział w Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, zorganizowanym przez The Hague Academy of International. Temat główny: The Rights of Women and Elimination of Discrimination. 3 tygodnie (8-9.2014), stypendium: The Hague Academy of International Law.
 • 2014 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodego wybitnego naukowca (stypendium na lata 2014-2017).
 • 2014 – nagroda im. prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę (debiut) z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego opublikowaną w 2012 r. [książka: Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, Warszawa 2012].
 • 2013 – nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe.
 • 2012 – stypendium: Niemcy, Goethe-Institut Berlin, nauka języka, kwerenda biblioteczne (Library of the John F. Kennedy Institute, Freie Universität), 4 tygodnie (2.2012), stypendium: Goethe-Institut Kraków.
 • 2009 - stypendium: Kanada, York University (Toronto) oraz McGill University – Centre for Refugee Studies (Montreal), projekt badawczy p.t. „Kanadyjskie prawo uchodźcze – specyfika, ewolucja i aktualne problemy”, 3 tygodnie (8/9.2009), stypendium rządu kanadyjskiego w ramach programu: Faculty Research Program – Understanding Canada.
 • 2007 – nagroda im. Stanisława Kutrzeby w dziedzinie ochrony praw człowieka w Europie – pobyt badawczy w: Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg (Niemcy) 12 miesięcy (2.2007-3.2008), fundatorzy: Universität Heidlebrg/Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.
 • 2006 – stypendium: Stany Zjednoczone, Catholic University of America – Columbus School of Law, pobyt badawczy, 4 tygodnie (4.2007), stypendium: The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship (Tokio Foundation).
 • 2006 – stypendium: Finlandia, University of Helsinki – The Eric Castren Institute of International Law and Human Rights, pobyt badawczy, 3 miesiące (11.2006-2.2007), stypendium: The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship (Tokio Foundation).
 • 2005 – stypendium: Holandia, The Hague Academy of International Law, szkoła letnia, kwerenda biblioteczna, 3 tygodnie (7.2005), stypendium rządu holenderskiego.

Dodatkowe aktywności:

działalność redakcyjna:

 • od 1.2015 – członek zespołu redakcyjnego specjalistycznego bloga „Przegląd Prawa Międzynarodowego” (http://przegladpm.blogspot.com/), odpowiedzialny m.in. za prawo dyplomatyczne i konsularne.
 • od 10.2014 – stanowisko Redaktora naczelnego rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, wydawanego przez Instytut Europeistyki UJ [lista B MNiSW – 5 pkt].
 • 2009 - 2013 - członkostwo w komitecie redakcyjnym rocznika „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, wydawanego przez Instytut Europeistyki UJ.

organizacje naukowe i społeczne:

 • od 10.2015 – członkostwo w Stowarzyszeniu im. prof. Zbigniewa Hołdy.
 • od 4.2014 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich.
 • od 11.2013 – członkostwo w Stowarzyszeniu Prawa Międzynarodowego – Grupa Polska. 

Publikacje:

książki:

 • P. Czubik, W. Burek (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków: Zyiad Raoof-Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu, 2016.
 • W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2015.
 • P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków: Instytut Multimedialny, 2014.
 • Zastrzeżenia do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2012.
 • [nagroda im. prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę (debiut) z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego opublikowaną w 2012 r.]

rozdziały w książkach:

 • Konwencja konsularna z 1980 r., [w:] P. Czubik, W. Burek (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków: Zyiad Raoof-Biuro Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu, 2016.
 • Powszechny Przegląd Okresowy – próba ewaluacji, [w:] E. Karska (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Warszawa: UKSW, 2015.
 • Öffentliche Bibliotheken in Polen und die Sammlung und Verbreitung ihres Bestands in Minderheitensprachen – eine Rechtsanalyse, [w:] G. Schiller (red.) Das Bildungswesen für Minderheiten in Polen: gestern – heute – morgen, Gliwice-Opole, 2015.
 • [wersja polska: Biblioteki publiczne w Polsce a gromadzenie i upowszechnianie materiałów bibliotecznych w językach mniejszości narodowych – analiza prawna, [w:] G. Schiller (red.), Edukacja mniejszościowa w Polsce: wczoraj-dziś-jutro, Gliwice-Opole, 2015.]
 • Czynności konsularne na rzecz uchodźcy w świetle Europejskiej konwencji o funkcjach konsularnych, [w:] P. Czubik, W. Burek (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków: Instytut Multimedialny, 2014.
 • Uwagi w sprawie ewentualnej ratyfikacji przez Polskę Konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrantów i członków ich rodzin z 1990 r., [w:] O. Łachacz, J. Galster (red.), Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym. Implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn: UWM, 2013.
 • Najważniejsze przyczyny problemów ze stosowaniem przepisów antydyskryminacyjnych w Polsce, [w:] W. Klaus (red.), Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Warszawa: SIP, 2013.
 • Polska jako państwo-strona Konwencji o prawa dziecka z 1989 r., [w:] E. Karska (red.), Prawa dziecka w prawie międzynarodowym, Warszawa: UKSW, 2013.
 • Sytuacja prawna kobiet w Polsce według wybranych organów kontrolujących przestrzeganie traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka przyjętych na forum ONZ, [w:] A. Palęcka, H. Szczodry, M. Warat (red.), Kobiety w społeczeństwie polskim, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2011.
 • System prawny Unii Europejskiej, [w:] P. Filipek (red.), Unia Europejska u progu polskiej Prezydencji, Kraków: IE UJ/MSZ, 2011.
 • Potencjał Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w przeciwdziałaniu problematycznym zastrzeżeniom, składanym do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka, [w:] Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), 40 lat minęło – praktyka i perspektywa Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, Warszawa: UW, 2009.
 • Równość płci, [w:] L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 • Prawo antydyskryminacyjne a tożsamość osób o orientacji homo- i biseksualnej, [w:] G. Wrzeszcz-Kamińska (red.), Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2009. [napisany we współautorstwie z dr Kingą Gajdą i mgr Małgorzatą Chęcińską – Instytut Europeistyki UJ].
 • Prawne zagadnienia polskiej polityki imigracyjnej, [w:] K. Slany (red.), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008.
 • Aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry – ocena legalności w świetle ówczesnego prawa narodów, [w:] Z. Mach, P. Czubik (red.), Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, Bielsko-Biała: WSA, 2008, [współautor: dr hab. Pawłem Czubikiem – Instytut Europeistyki UJ].
 • Kontrola dopuszczalności składania zastrzeżeń do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka w świetle praktyki sądownictwa międzynarodowego, [w:] J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, Warszawa: WSHiP/ILA Polska, 2007.
 • Prawa osób o orientacji homoseksualnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] K. Slany, B. Kowalska, M. Śmietana (red.), Homoseksualizm – perspektywa interdyscyplinarna, Kraków: Nomos, 2005.
 • Gdy upłynie 6 miesięcy – skarga indywidualna do Komitetu Praw Człowieka w Genewie, [w:] S. Kurek (red.), W obronie praw człowieka, Kraków: ISS, 2004.

artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych:

 • Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Przegląd Sejmowy 4/2015, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2015.
 • Rola bibliotek w upowszechnianiu materiałów i informacji przeznaczonych dla migrantów zarobkowych i przymusowych oraz diaspory w Polsce – analiza prawna, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 2/2015, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 • Zastrzeżenia i deklaracja interpretacyjna zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej – w świetle prawa międzynarodowego, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 11/2014, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Zmiana sposobu realizacji kompetencji prawotwórczych przez Światową Organizację Zdrowia, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Vol. XII/2014, Kraków: Instytut Europeistyki UJ.
 • Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Vol. XI/2013, Kraków: Instytut Europeistyki UJ, [współautor: dr Witold Klaus – Instytut Nauk Prawnych PAN].
 • Kanadyjskie prawo uchodźcze – specyfika, ewolucja i aktualne problemy, Przegląd Prawa Publicznego, Nr 12/2010, Warszawa: LexisNexis, 2010.
 • Implementacja prawa antydyskryminacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe WSH w Krakowie, Nr 2009-2010, Kraków: WSH Kraków, 2010.
 • Zakaz dyskryminacji w orzecznictwie ETPCz z 2008 r., Europejski Przegląd Sądowy, Nr 12/2009, Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 • Odpowiedzialność karna za narażenie na zarażenie i zakażenie wirusem HIV drogą płciową, Ius Novum, Nr 4/2008, [współautorka: mgr Alicja Gajewska – Katedra Prawa Karnego UJ].
 • Wyłączanie sędziów międzynarodowych trybunałów karnych – w stronę jednolitego standardu, Kwartalnik Prawa Publicznego, Nr 1-2/2007, Warszawa: UKSW, 2008.
 • Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług publicznie dostępnych w prawie polskim – uwagi wokół implementacji Dyrektywy Rasowej (2000/43/WE), Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 12/2007, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2007.
 • Pierwsze decyzje Komitetu ONZ do Spraw Eliminacji Dyskryminacji Kobiet w sprawach indywidualnych, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 11/2007, Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 • Glosa do decyzji Komitetu Praw Człowieka ONZ z dnia 24 października 2005 roku w sprawie Karen Noelia Llantoy Humán przeciwko Peru (KL v. Peru) – skarga Nr 1153/2003, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Rok 5 (2007). Kraków: Instytut Europeistyki UJ, 2007.
 • Interpretacja ewolucyjna Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na przykładzie orzecznictwa w sprawach sytuacji prawnej transseksualistów pooperacyjnych, Prawo i Medycyna, Nr 26 (Vol. 9), Warszawa: Abacus - Biuro Promocji Medycznej, 2007.
 • Specjalny Trybunał dla Sierra Leone jako nowy etap w rozwoju międzynarodowego sądownictwa karnego, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, Rok 4 (2006). Kraków: Instytut Europeistyki UJ, 2006.

recenzowane hasła encyklopedyczne i leksykonowe:

 • Hasła: Agrément, Exequatur, Funkcje dyplomatyczne, Klasy szefów misji dyplomatycznych, Listy uwierzytelniające, Zasada alternatu, Źródła prawa dyplomatycznego, [w:] S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, Warszawa: C.H. Beck, 2011.
 • Modus vivendi, [w:] R. Wolfrum (red.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, online  – August 2011 [http://www.mpepil.com], wersja drukowana: Oxford-Heidelberg 2012.

inne:

 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne problemy”, Kraków, 13-15 listopada 2013 r., Rejent, Nr 2/2014.
 • Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony praw i wolności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i młodzieży, [w:] E. Pasternak, M. Majewska (red.), Prawa człowieka zaczynają się od praw dzieci i młodzieży, Oświęcim: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, 2013, [współautor: dr hab. Michał Kowalski – Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ]
 • Broszura informacyjna: Europejska inicjatywa obywatelska, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2012, [współautorzy: dr Magdalena Góra i dr Paweł Filipek – Instytut Europeistyki UJ].
 • Broszura informacyjna: Unia Europejska po Traktacie z Lizbony, w trakcie prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej i w obliczu kryzysu finansowego, Kraków: Centrum Informacji Europejskiej, 2012, [współautor: dr Krzysztof Koźbiał – Instytut Europeistyki].

WYGŁOSZONE REFERATY NAUKOWE:

 • 02.2016 – referat: Regulacje UE dotyczące łączenia rodzina a pozaeuropejskie modele rodziny, wygłoszony podczas konferencji naukowej „Imigracja i wielokulturowość w XXI wieku. Przypadek Polski”, zorganizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • 11.2015 – referat: Dyrektywa 2008/115/WE (tzw. Dyrektywa powrotowa) w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE – wybrane zagadnienia, wygłoszony podczas VIII Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Status uchodźcy w prawie międzynarodowym i krajowym w teorii i praktyce”, zorganizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • 06.2015 – referat: Dopuszczalność sankcji karnej pozbawienia wolności za naruszenie zakazu wjazdu przez cudzoziemca - dwugłos z perspektywy prawa UE i prawa międzynarodowego praw człowieka, wygłoszony wspólnie z dr Joanną Markiewicz-Stanny (Uniwersytet Zielonogórski) podczas konferencji naukowej „Status Cudzoziemca w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych”, zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Warszawa.
 • 05.2015 – referat: Uwagi na temat iracko-polskiej Konwencji konsularnej z 1980 r., wygłoszony podczas seminarium eksperckiego pt. „Sukcesja do umów dwustronnych na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych pomiędzy Irakiem a Polską”, zorganizowanego przez Instytut Europeistyki UJ oraz Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji, Kraków.
 • 05.2015 – referat: Koncepcja racjonalnych usprawnień w prawie UE oraz w międzynarodowym prawie praw człowieka, wygłoszony podczas konferencji naukowej - Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego pt. „Unia Europejska a prawo międzynarodowe”, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, Baranów Sandomierski.
 • 03.2015 – referat: Gender discriminatory aspects of the EU Directive on Family Reunification (2003/86/EC), wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Migration as a Family Matter Conference. Perspectives from Inside and Outside of the Law”, zorganizowanej przez VU University Amsterdam – Faculty of Law, Amsterdam, Holandia.
 • 11.2014 – referat: Sprawa zestrzelenia samolotu malezyjskich linii lotniczych nad Donbasem w świetle prawa międzynarodowego, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Ziemia Słobodzka – Donbas – Krym – Chersoń – Odessa w życiu Ukrainy do listopada 2014 roku – Historia, język, kultura, religia, gospodarka, polityka”, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński oraz Fundację im. Św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie, Kraków.
 • 10.2014 – referat: Prawa niederogowalne a zagadnienie hierarchii praw człowieka, wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. „Stany nadzwyczajne jako zagadnienie polityczno-prawne”, zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • 9.2014 – referat: Biblioteki publiczne w Polsce a gromadzenie i upowszechnianie materiałów bibliotecznych w językach mniejszości - analiza prawna, wygłoszony podczas konferencji: XIX Seminarium Śląskie pt. „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro”, zorganizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, Kamień Śląski.
 • 8.2014 – referat: Family reunification regulations and women, wygłoszony podczas Centre for Studies and Research in International Law and International Relations, The Hague Academy of International Law, Haga (Holandia).
 • 5.2014 – referat: Transgraniczne wykonywanie zawodu notariusza z perspektywy Litwy i Polski, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Obrót sądowy i notarialny w stosunkach polsko-litewskich”, zorganizowanej przez Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach/ Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/Krajową Radę Notarialną, Gawrych Ruda k. Suwałk.
 • 5.2014 – referat: Zmiana sposobu realizacji kompetencji prawotwórczych organizacji międzynarodowej - analiza na przykładzie Światowej Organizacji Zdrowia, wygłoszony podczas konferencji naukowej – Zjazdu Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego pt. „Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata”, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski, Kroczyce.
 • 4.2014 – referat: Deklaracje interpretacyjne w świetle „Wytycznych dla Praktyki” Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ z 2011 r., wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • 11.2013 – referat: Powszechny Przegląd Okresowy – próba ewaluacji, wygłoszony podczas VI Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Naukowego Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Globalne problemy ochrony praw człowieka”, zorganizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • 11.2013 – referat: Czynności konsularne na rzecz uchodźcy w świetle Europejskiej konwencji o funkcjach konsularnych, wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. „50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania”, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • 6.2013 - referat: Uwagi w sprawie ewentualnej ratyfikacji przez Polskę Konwencji dotyczącej ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin z 1990 r., wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. „Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 • 3.2013 - referat: Polska jako państwo-strona Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. „Prawa dziecka w prawie międzynarodowym”, zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • 9.2011 -  referat: Przemoc wobec kobiet w aktualnym orzecznictwie międzynarodowym wygłoszony w ramach „II Akademickiego Kongresu Feministycznego”, organizowanego przez Instytut Socjologii UJ, Kraków.
 • 12.2009 - referat: 30 lat Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet – historia i możliwości wykorzystania Konwencji w walce z przemocą wobec kobiet wygłoszony w ramach kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na Płeć, zorganizowanej przez Fundację Autonomia, Kraków
 • 6.2009 - referat: Wykonywanie wyroków ETPCz w sprawach trudnych i kontrowersyjnych – uwagi na tle polskiej praktyki wygłoszony podczas konferencji pt. „Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla polskich sądów i prawników”, zorganizowanej m.in. przez Krajową Izbę Radców Prawnych/Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Warszawa.
 • 6.2009 - referat: Potencjał Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów w przeciwdziałaniu problematycznym zastrzeżeniom składanym do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka wygłoszony podczas konferencji pt. „40 lat minęło – praktyka i perspektywa Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów”, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • 6.2008 - referat: Wpływ Rady Europy na rozwój prawa zastrzeżeń do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka wygłoszony podczas konferencji pt. „Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji, Bielsko-Biała.
 • 9.2007 - referat: Report on the European Court of Human Rights case Alicja Tysiac v. Poland (Application no. 5410/03) wygłoszony w ramach seminariów (Referentenbesprechung) w Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, Niemcy.