Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zastępca Dyrektora ds. badań i współpracy międzynarodowej

Dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

Dyżur: pokój 139

Edukacja i kariera

• Zastępca dyrektora Instytut Europeistyki ds. Współpracy Międzynarodowej i Badań

• Dr hab. nauk o polityce, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

• Członek Rady Naukowej “Zeszytów Prasoznawczych”

• Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

• Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

• Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

• Adiunkt w Instytucie Europeistyki

• Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

• Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Mediów i Komunikacji AIAMCR/AIERI

• Cambridge Proficiency in English

• Asystent badawczy w Ośrodku Badań Prasoznawczych, Instytut Dziennikarstwa UJ

• Asystent badawczy w Ośrodku Badań Prasoznawczych RSW “Prasa-Książka-Ruch” w Krakowie

• Studia w zakresie filologii polskiej, Wydział Filologiczny UJ

• Mgr politologii, specj. Media i komunikacja społeczna, Instytut Politologii, Wydział Prawa i Administracji UJ

2012 -

2012

2013 -

2012 -

2007 -

2004 -

2004 -

1999-2004

1993 -

1993

1990-1998

1989-1990

1984-1987

1987

Zainteresowania i doświadczenia badawcze

metodologia badań społecznych, narratologia, analiza zawartości i dyskursu, tekstologia; media, komunikacja społeczna i polityczna, mediatyzacja, europeizacja; marketyzacja i reklamizacja świadomości społecznej; retoryka, perswazja i propaganda, patologie polityki; czas, pamięć  i przestrzeń w politycznych narracjach

Zagraniczne staże i stypendia

• Erasmus staff exchange, Katolicki Uniwersytet w Leuven, 1 tydzień

• Visiting research stay, Dept. of Modern Languages, Faculty of Social Sciences,
University of Bradford, 2 tygodnie

• Visiting research stays, School of Humanities and Social Research, Uniwersytet w Wolverhampton,
liczne pobyty ok. 1 tygodnia każdy

• Summer school: “Media and Political Crisis”, Central European University, Budapeszt, 2 tygodnie

• Visiting scholar, Bristol University, program Sokrates/Erasmus, 1 miesiąc

Belgia, 2005

Wielka Brytania, 2000-2001

 

Wielka Brytania, 1995-2000

 

Węgry, 2006

Wielka Brytania, 1995

Dydaktyka

politologia, teoria polityki, metodologia nauk społecznych, systemy medialne na świecie, komunikowanie (polityczne, międzynarodowe, międzykulturowe, marketingowe, masowe), retoryka polityczna i dziennikarska, propaganda polityczna, teoria i praktyka publicznych wystąpień, seminarium magisterskie

10 najważniejszych publikacji

Jacek H. Kołodziej, Wartości polityczne. Rozpoznanie, rozumienie, komunikowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, ss. 511.

Jacek H. Kołodziej, Wartości polityczne – problem badawczy dla politologa, [w:] Podejścia badawcze i metodologie w nauce o polityce, [w:] B. Krauz-Mozer, P. Ścigaj (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 185-206.

Jacek H. Kołodziej, ‘Axiological Europeanization’ and Identity Change: the Case of Polish Elections to the European Parliament in 2009, [in:] P. Guasti, J. Hronešová, Z. Mansfeldová (eds), The Nexus Between Democracy, Collective Identity Formation, and EU Enlargement, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 2011, s. 129-148.

Jacek H. Kołodziej, Democracy as Part of the Polish Collective Identity – the Socio–linguistic Perspective, [w:] M. Góra, Z. Mach (red.), Collective Identity and Democracy. The Impact of EU Enlargement, Arena Report nr 4/10, Recon Report nr 12, Oslo 2010, s. 307–339.

Jacek H. Kołodziej, Dobro, zło i inne wartości w czasopismach młodzieżowych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2000, nr 1-2, s. 59–80.

Jacek H. Kołodziej, Kultura śmierci w mediach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, 1–2, s. 46–63.

Jacek H. Kołodziej, Pojęcia „Europy“ i „Unii Europejskiej“ w polskim dyskursie politycznym, [w:] K. Romaniszyn (ed.), Wizerunki Europy w państwach członkowskich i ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej: media, elity, społeczeństwo obywatelskie, Kraków 2004.

Jacek H. Kołodziej, Nowy paradygmat legitymizacji władzy? Wybrane konsekwencje marketyzacji i mediatyzacji polityki, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1–2, s 27-50.
<http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=65972 >

Jacek H. Kołodziej, Reklama: gra słowami, “Zeszyty Prasoznawcze” 1993,  3–4, s. 78–91.

Jacek H. Kołodziej, Opozycja czy możliwość koegzystencji? Analiza zawartości a hermeneutyka Hansa Georga-Gadamera, “Zeszyty Prasoznawcze” 1990, nr 2-4, s. 5–19.

Publikacje z ostatnich 4 lat

Jacek H. Kołodziej, Narracje o Europie a naukowa narratologia, „Politeja” 2017, nr 49, s. 5-13.

Jacek H. Kołodziej, Enclaving of European Community and the Aftermath of Pereat Mundus. The Dynamics of European Values in Polish Society, “Politické vedy” / “Political Sciences” 2017, nr 4, p. 63-89.
<http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2017/4-2017/jacek-h-kolodziej.html>.

Jacek H. Kołodziej, Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswaji politycznej, „Polityka i Społeczeństwo” / „Studies in Politics and Society” 2017, nr 4 (15), s. 82-99.

Jacek H. Kołodziej, Narratologia w badaniach komunikacji politycznej. Metodologiczne przymiarki, „Polityka i Społeczeństwo” / „Studies in Politics and Society” 2017, nr 1 (15), s. 21-33.
<http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a873996a-d0ed-4464-8e90-44ad9bcbb97b>

Jacek H. Kołodziej, Obraz zagrożeń w polskiej świadomości społecznej w świetle krytycznej teorii bezpieczeństwa, „Przegląd Politologiczny 2017, nr 1, s. 115-126.
<przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/pp-2017-1-08.pdf

Jacek H. Kołodziej, O niestosowności w politycznej komunikacji, [w:] M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku, WUJ, Kraków 2016, s. 475-493.

Jacek H. Kołodziej, Wartość informacyjna i funkcje „zwykłego człowieka” w telewizyjnych wiadomościach, „Zeszyty Naukowe KUL” 58 (2015), nr 2 (230), s. 13-31.
<www.kul.pl/files/102/articles/2015_2/zn_kul_2015_2_kolodziej.pdf>

Jacek H. Kołodziej, Język jako problem poznania we współczesnych naukach o polityce – rozważania ogólnometodologiczne, [w:] P. Borowiec, R.  Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, t. I,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 355-376.