Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy

LINK do harmonogramu zajęć on line semestr zimowy.

LINK do harmonogramu zajęć stacjonarnych semestr zimowy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia - licencjat

UWAGA! Od roku akademickiego 2018/2019 - NOWE STUDIA - kliknij i dowiedz się więcej!

Wyższe studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się pracą dyplomową przedstawioną na wybranym seminarium z zakresu prawa, ekonomii lub nauk politycznych i społecznych. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Studia zorganizowane są na zasadzie systemu punktowego, zgodnego z europejskim European Credit Transfer System. Zaliczenie każdego z trzech lat studiów wymagać będzie od studenta uzyskania 60 punktów kredytowych (obliczonych według zasady ECTS). Oznacza to w przybliżeniu zaliczenie 4-7 kursów w semestrze.

Celem takiej organizacji studiowania jest zapewnienie z jednej strony wspólnej podstawy interdyscyplinarnego wykształcenia europeistycznego wszystkim studentom, a z drugiej strony stworzenie możliwości kształtowania indywidualnego toku studiów, zgodnego z osobistymi zainteresowania. Oferowane studentom kursy podzielone są na trzy grupy:

  1. kursy kanoniczne, obowiązkowe dla wszystkich studentów,
  2. kursy propedeutyczne, mające charakter wstępu do określonego działu studiów europejskich,
  3. kursy fakultatywne.

Zasadą jest, że kursy są jednosemestralne. Każdemu kursowi przyporządkowana jest określona ilość punktów. Studenci dokonują wyboru spośród oferowanych kursów w taki sposób, aby w ciągu roku uzyskać wymaganą ilość punktów.

Wszystkich studentów obowiązuje zaliczenie kanonu. Pozostałe kursy mają charakter oferty do wyboru przez studenta. Oczekuje się, że kursy kanoniczne zaliczone zostaną w ciągu pierwszych trzech semestrów trzyletniego toku studiów. Wszystkich natomiast obowiązuje zaliczenie na trzecim roku studiów seminarium dyplomowego i napisanie pracy dyplomowej, której przedstawienie i przyjęcie przez opiekuna oraz przez recenzenta (samodzielnych pracowników nauki) jest obok egzaminu i zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów warunkiem uzyskania tytułu licencjata.

Student ma prawo zaliczać jako kursy fakultatywne również zajęcia oferowane przez inne programy studiów.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Specjalizacje - kliknij aby rozwinąć treść

Dlaczego warto wybrać specjalizację?

Absolwent europeistyki będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, ekonomii i prawa. Studia licencjackie na tym kierunku przegotowują do kontynuowania nauki na studiach uzupełniających z zakresu europeistyki.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w administracji publicznej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach UE, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE, a zwłaszcza w placówkach kulturalnych, fundacjach, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, a także w szkolnictwie - po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

Niemcoznawstwo

Od października 2008 r. na studiach licencjackich na kierunku europeistyka uruchomiona została również specjalność niemcoznawstwo. Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę dotyczącą europeistyki rozbudowaną o wiedzę niemcoznawczą. Ukończenie studiów daje mu umiejętność zrozumienia i analizowania procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych, które dokonują się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Specjalność niemcoznawstwo daje absolwentowi umiejętność dogłębnej analizy jednego z państw Europy i Unii Europejskiej – Republiki Federalnej Niemiec. Zna historię Niemiec, funkcjonowanie tego państwa na przestrzeni dziejów w stosunkach międzynarodowych, kształtowanie instytucji narodowych. Ponadto na wiedzę niemcoznawcy składa się znajomość procesów społecznych, ekonomicznych, które są istotnym elementem historii i teraźniejszości Niemiec. Niemcoznawstwo usytuowane w ramach europeistyki daje absolwentowi studiów odniesienie do miejsca i roli Niemiec na kontynencie europejskim i w strukturach Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia ze szczególnym zaleceniem ich kontynuacji na kierunku europeistyka, specjalność niemcoznawstwo.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron